Приключена дейност по проект “Разработване на иновативна услуга за адаптивно управление на мерките и инвестициите за енергийна ефективност” по ОПИК 2014-2020

March 1, 2019 0 Comments

Приключи дейността “Извършване на приложни научни изследвания, тествания, изпитвания и измервания (вкл. създаване на програми и методики), свързани с разработването на иновативния продукт или процес” Дейността е ключова от изпълнението на прокта, като регламентирана цялостната организационна структура за управление и изпълнение на дейностите по проекта и на екипите по изпълнението, с техните компетенции и отговорности; […]