Приключване на проект по ОПИК 2014-2020

May 14, 2019 0 Comments

На 11-05-2019 приключи Проект BG16RFOP002-1.002-0554 „Разработване на иновативна услуга за адаптивно управление на мерките и инвестициите за енергийна ефективност“, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Бяха изпълнение всички предвидени дейности по проекта.