Реализация на Софтуерна платформа за геопространствени обекти

June 10, 2018 0 Comments

За периода 15.05.-04.06.2018 г. в Зелено управление ООД в резултат от изпълнението на Проект BG16RFOP002-1.002-0554-C01 , беше ДОСТАВЕНА, ИНСТАЛИРАНА И ПУСНАТА В ЕКСПЛОАТАЦИЯ Софтуерна платформа за геопространствени обекти – Платформа за изграждане на първични геопространствени обекти, състояща се от системи за управление на данни, приложен софтуер и гео-пространствени данни. На 04.06.2018 г. бе проведено обучение […]