Проект COVID 19

July 6, 2020 0 Comments

Зелено управление ООД е бенефициент по процедура “Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19”, BG16RFOP002-2.073 на Оперативна програма Иновации и конкурентноспособност. Проект и главна цел: „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“.Главна цел: Осигуряване на оперативен капитал за българските микро и […]

Приключване на проект по ОПИК 2014-2020

May 14, 2019 0 Comments

На 11-05-2019 приключи Проект BG16RFOP002-1.002-0554 „Разработване на иновативна услуга за адаптивно управление на мерките и инвестициите за енергийна ефективност“, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Бяха изпълнение всички предвидени дейности по проекта.

Приключена дейност по проект “Разработване на иновативна услуга за адаптивно управление на мерките и инвестициите за енергийна ефективност” по ОПИК 2014-2020

March 1, 2019 0 Comments

Приключи дейността “Извършване на приложни научни изследвания, тествания, изпитвания и измервания (вкл. създаване на програми и методики), свързани с разработването на иновативния продукт или процес” Дейността е ключова от изпълнението на прокта, като регламентирана цялостната организационна структура за управление и изпълнение на дейностите по проекта и на екипите по изпълнението, с техните компетенции и отговорности; […]