Услуги

Зелено управление ООД предлага, иновативна услуга, която не противоречи на нормативно регламентирания процес у нас със Закона за енергийната ефективност, не изземва функциите на консултантите по енергийна ефективност, а е предназначена да подпомага развитието на целия процес чрез предварителна стъпка, основаваща се на техниките на системния анализ, иновативни математически алгоритми и иновативни софтуерни решения. Чрез тяхното прилагане, върху минимален обем разполагаема от собственика информация, се идентифицира състоянието на обекта и се оценяват потенциалните, икономически ефективни за собственика варианти за повишаване на енергийната ефективност на конкретната сграда.

Чрез иновативно съчетаване на техниките на системния анализ и математическите алгоритми със съвременните информационни технологии се предоставя иновативна услуга на собственика/ползвателя на сградата за „Зелено“ управление на мерките и инвестициите за енергийна ефективност. Предоставянето на тази иновативна услуга, повишава знанията и разбирането на конкретните проблеми на потреблението на енергия в сградата, включително и ефекта от предприетите мерки и идентифицира множество от действия и пакети от енергоспестяващи мерки, водещи до икономически ефективните за конкретните условия решения, осигуряващи намаляване на разходите за енергия при гарантирано качество на микроклимата в обитаемата среда. Наред с това, на собственика/ползвателя на сградата се посочват и неефективните решения за конкретната сграда, което да го предпази от евентуални грешни стъпки. Услугата адресира, също така, и предизвикателството за гарантиране на поведение по спазването на европейските екологични регулации на собственици/ползватели на сгради, в това число производствени помещения, жилищни сгради и обществени постройки.

Иновативна услуга за гъвкаво управление на мерките за ЕЕ