Иновации

„Адаптивно управление на мерките и инвестициите за енергийна ефективност“ представлява авторски подход за интеграция и съчетаване по нов начина на познатите от областта на енергийната ефективност и енергийния анализ, методи и процеси, както следва:

  • Извършването на анализ и идентифициране на потребителското поведение за енергопотребление в предходни години с автоматизиран алгоритъм за анализ на информация от предходен период и опростен модел, основан на 3D геометрично и термовизионно заснемане
  • Начин на определяне на енергийните характеристики на сградата чрез автоматизиран алгоритъм, чрез който се намира връзката между потребяваната през изследвания период енергия и основните фактори, които предизвикват необходимостта от потреблението
  • Начин на установяване и анализ на базовата линия на енергопотреблението чрез идентификация по изходните регистрирани данни и анализ по опростен енергиен модел, основаващ се на техники за 3D геометрично и термовизионно сканиране
  • Анализ на чувствителността по икономически пакети и определяне на финансов риск

Усъвършенстването и съчетаването на изброените по-горе процеси в интегриран енергиен анализ с априорно събиране на данни е иновация, без аналог на българския и европейски пазар.