Визия

Основната цел на Зелено управление ООД е разработване на иновативни решения за адаптивно управление на мерките и инвестициите за енергийна ефективност . Иновацията, която предлагаме, представлява облачно базирани услуги, които позволяват да се идентифицира енергийното състояние  на сгради и да се оценят потенциалните  икономически ефективни за собственика  варианти за повишаване на енергийната ефективност на конкретната сграда. Целевите групи са собствениците и ползвателите на сгради. Използването на иновативната услуга повишава знанията и разбирането на конкретните проблеми на потреблението на енергия в сградата, включително и ефекта от предприетите мерки и идентифицира множество действия и пакети от енергоспестяващи мерки, водещи до икономически ефективните за конкретните условия решения, осигуряващи намаляване на разходите за енергия при гарантирано качество на микроклимата в обитаемата среда. Услугите адресират, също така и предизвикателството за гарантиране на поведение по спазването на европейските екологични регулации на собственици/ползватели на сгради, в това число производствени помещения, жилищни сгради и сгради за обществено обслужване.