BG проекти

#1 Зелено управление ООД е изпълнител по договор  с Агенцията за устойчиво енергийно развитие за “РАЗРАБОТВАНЕ НА МЕТОДИЧЕСКИ УКАЗАНИЯ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ОБСЛЕДВАНЕ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА ПРЕДПРИЯТИЯ, ВКЛ.МСП, ИЗВЪРШВАНЕ НА ОЦЕНКА НА ЕНЕРГИЙНИ СПЕСТЯВАНИЯ С ЦЕЛ ПРИДОБИВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ЕНЕРГИЙНИ СПЕСТЯВАНИЯ“ по проект „Повишаване на информираността и капацитета на българските предприятия за реализиране на дейности и мерки по енергийна ефективност и създаване на бизнес модел за подпомагане на схемата за задължения за енергийни спестявания и свързаните с нея дейности“, финансиран  по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез  Европейския фонд за регионално развитие.