Компанията

„Зелено управление“ ООД е създадена през месец април 2016 година, за да срещне на едно място натрупания богат опит и експертиза  от научноизследователска работа   и иноваторския потенциал на своите основатели и съдружници. Основателите, с повече от 25 години опит и експертиза  с международно признание, обединяват усилията си в дружество, което да създаде устойчив продукт за управление на мерките и инвестициите в енергийната ефективност. Иновативната и уникална идея, без конкурентен аналог на пазара, привлича интереса и ресурсната подкрепа на оперативна програма Иновации и конкурентоспособност 2014-2020, където дружеството е бенефициент приоритетна ос "Технологично развитие и иновации", процедура "Подкрепа за разработване на иновации от стартиращи предприятия". „Зелено управление“ ООД си поставя за цел развитието на високотехнологични продукти, с акцент върху енергийния мениджмънт – генерирането, преноса и разпределението, съхранението  и ефективното потребление на енергия. Развитието на тези технологии предполага интегрирано приложение на инженерни, икономически и географски принципи за контрол и управление на разходите за енергия. Тези разработки надграждат постиженията на основателите и тяхното know-how в технологиите за енергийно обследване на сгради, получили признание в България, Европа и САЩ. Очакванията на екипа на „Зелено управление“ ООД са за успешно налагане на технологичните иновации и продукти на фирмата на пазара, особено в контекста на Националната програма за енергийна ефективност и стратегическия приоритет за ЕС за разработването на ефективни енергоспестяващи мерки, тяхната реализация и експлоатация в дългосрочен временен хоризонт.